Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Goochelaar Tim Slaats

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

1 Goochelaar Tim Slaats: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Tim Slaats Magic Entertainment handelend onder de naam Goochelaar Tim Slaats, gevestigd op de Schillersstraat 5A, 6014RA te ITTERVOORT, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58215409;

2 Klant: De wederpartij van Goochelaar Tim Slaats.

3 Overeenkomst: De overeenkomst die tot stand komt tussen Goochelaar Tim Slaats en de klant;

4 Act: Het optreden van Goochelaar Tim Slaats, zoals, maar zeker niet beperkt tot, (tafel)goochelen, kindershows, magic en illusie shows en een goochelworkshops.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarop Goochelaar Tim Slaats deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De klant en Goochelaar Tim Slaats zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2 Alle opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

3.3 Goochelaar Tim Slaats is niet gebonden aan zijn aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in zijn offerte, catalogi, mailings of op de website.

3.4 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Goochelaar Tim Slaats opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Goochelaar Tim Slaats zijn aanbieding baseert.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, etc. met betrekking tot aanbiedingen en kenmerken van het optreden die worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Goochelaar Tim Slaats garandeert echter niet dat het optreden volledig met de gegeven informatie in overeenstemming is. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

Artikel 5 Uitvoeren van de overeenkomst

5.1 Alle verbintenissen van Goochelaar Tim Slaats voortvloeiend uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen. Goochelaar Tim Slaats zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Goochelaar Tim Slaats kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Goochelaar Tim Slaats het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 6 Verplichtingen van de klant

6.1 De klant vrijwaart Goochelaar Tim Slaats voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

6.2 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan Goochelaar Tim Slaats aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

6.3 Goochelaar Tim Slaats is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door Goochelaar Tim Slaats verlangde gegevens, apparatuur of ruimtes ter beschikking heeft gesteld. Extra kosten ontstaan doordat de klant hieraan geen gehoor heeft gegeven komen voor rekening van de klant.

6.4 De klant is gehouden Goochelaar Tim Slaats onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

6.5 De klant staat ervoor in dat Goochelaar Tim Slaats alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten.

 

Artikel 7 Ter beschikking gestelde materialen

7.1 De klant en zijn gasten dienen zorgvuldig om te gaan met de materialen die door Goochelaar Tim Slaats ter beschikking wordt gesteld. De klant en zijn gasten dienen de ter beschikking gestelde materialen te gebruiken conform de instructies van Goochelaar Tim Slaats. Indien de materialen door de klant dan wel door een van zijn gasten wordt beschadigd, dan komt de nieuwwaarde ten laste van de klant.

7.2 Goochelaar Tim Slaats is jegens de klant niet aansprakelijk voor schade, waaronder mede begrepen zaak-, personen- en bedrijfsschade, die ontstaat door of ten gevolge van de aanwezigheid, het functioneren, de werking of het gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.

 

Artikel 8 Opnames van een optreden

Het is de klant enkel toegestaan foto’s en/of een film te maken van het optreden, indien de klant Goochelaar Tim Slaats binnen 2 weken na het optreden in het bezit stelt van digitale kopieën van de foto’s of een digitale kopie van de film. De kopieën dienen van goede kwaliteit te zijn. Goochelaar Tim Slaats is gerechtigd deze foto’s of film te gebruiken voor promotie doeleinden.

 

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

9.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Goochelaar Tim Slaats de klant hierover van tevoren inlichten.

 

Artikel 10 Prijswijziging

10.1 Goochelaar Tim Slaats is bevoegd zijn tarieven aan te passen na het tot stand komen van de overeenkomst. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld van tariefwijzigingen en de datum van inwerkingtreding. Indien de tariefwijziging tot gevolg heeft dat de klant meer dient te betalen voor een optreden, dan heeft de klant het recht de overeenkomst binnen 2 weken nadat hij in kennis is gesteld van de verhoging schriftelijk of via de e-mail te ontbinden, tenzij artikel 10.2 van toepassing is.

10.2 De klant heeft niet het recht de overeenkomst bij een tariefverhoging te ontbinden indien de tariefverhoging het gevolg is van een wettelijke maatregel, zoals de verhoging van de omzetbelasting.

 

Artikel 11 Betaling

11.1 De klant dient de van Goochelaar Tim Slaats ontvangen factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

11.2 Indien de klant de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, dan is de klant, na door Goochelaar Tim Slaats ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.

11.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Goochelaar Tim Slaats op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12 Schade

12.1 De klant is verantwoordelijk voor handelingen van zijn gasten. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door zijn gasten zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de klant betaald worden.

12.2 Indien goederen van Goochelaar Tim Slaats tijdens het uitvoeren van de overeenkomst worden gestolen, dan is de klant daar aansprakelijk voor, tenzij de klant kan bewijzen dat de diefstal te wijten is aan nalatigheid van Goochelaar Tim Slaats.

 

Artikel 13 Annulering

13.1 Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden. Datum poststempel wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.

13.2 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de klant aan Goochelaar Tim Slaats annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering van een optreden zal Goochelaar Tim Slaats de volgende kosten in rekening brengen:

1 Bij annulering 1 maand of korter voor de datum van het optreden: 100% van de gage;

2 Bij annulering tussen 1 maand en 3 maanden voor de datum van het optreden: 75% van de gage;

3 Bij annulering tussen 3 en 5 maanden voor de datum van het optreden: 50% van de gage;

4 Bij annulering langer dan 5 maanden voor de datum van het optreden: 25% van de gage.

13.3 Mochten de werkelijke kosten aan de zijde van Goochelaar Tim Slaats ten gevolge van de annulering de in lid 2 van dit artikel genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen de meerkosten in rekening gebracht worden.

13.4 Voor de kosten die in dit artikel zijn omschreven, stuurt Goochelaar Tim Slaats de klant een factuur.

 

Artikel 14 Ontbinding en opschorting

14.1 Goochelaar Tim Slaats is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

14.2 Goochelaar Tim Slaats is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Goochelaar Tim Slaats omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

14.3 Goochelaar Tim Slaats is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Goochelaar Tim Slaats kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

1 Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden.

2 Enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

15.2 Goochelaar Tim Slaats is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Goochelaar Tim Slaats is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.3 Goochelaar Tim Slaats is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.4 Indien Goochelaar Tim Slaats aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Goochelaar Tim Slaats beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Goochelaar Tim Slaats gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat voor het optreden aan de klant is gefactureerd.

15.5 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Goochelaar Tim Slaats of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 16 Overmacht

16.1 Goochelaar Tim Slaats is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

16.2 Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Goochelaar Tim Slaats; het verbranden van middelen van vervoer van Goochelaar Tim Slaats, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; ziekte van de natuurlijke persoon die het optreden verzorgt; het nemen door de overheid van maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

16.3 Ingeval van overmacht is Goochelaar Tim Slaats bevoegd de overeenkomst via de e-mail of middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Partijen zullen dan met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen. Indien mogelijk zal Goochelaar Tim Slaats voor een vervanger zorg dragen of het optreden verplaatsen.

16.4 Partijen dienen elkaar zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van onvoorziene omstandigheden.

 

Artikel 17 Klachten

Klachten met betrekking tot het optreden dienen direct na afloop van het optreden en uiterlijk binnen 14 dagen na het optreden bij Goochelaar Tim Slaats te worden ingediend.

 

Artikel 18 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

 

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten

19.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Goochelaar Tim Slaats voor de aanspraken ter zake van derde c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

19.2 De intellectuele eigendomsrechten op de door Goochelaar Tim Slaats aan de klant afgegeven of terbeschikkinggestelde stukken, tekeningen, teksten, adviezen, schetsen, ontwerpen, programmatuur en dergelijke berusten te allen tijde bij Goochelaar Tim Slaats of zijn licentiegever. Het is de klant niet toegestaan de afgegeven of terbeschikkinggestelde stukken, tekeningen, teksten, adviezen, schetsen, ontwerpen, programmatuur en dergelijke openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij Goochelaar Tim Slaats daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 20 Slotbepalingen

20.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

20.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

20.3 Op elke overeenkomst tussen Goochelaar Tim Slaats en de klant is Nederlands recht van toepassing.

20.4 Alle geschillen tussen de klant en Goochelaar Tim Slaats zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Goochelaar Tim Slaats is gelegen. De klant zijnde een natuurlijk persoon heeft 1 maand de tijd nadat Goochelaar Tim Slaats zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.